Swedala tak logga phone_iphone 020-270 300
Boka gratis hembesök
Arrow Icon

Allmänna villkor

 Version 2022:1 – 10 februari 2022 

Dessa allmänna villkor ansluter till Konsumenttjänstlagen (1985:716). Som utfyllande reglering ska Allmänna bestämmelser för Hantverkarformuläret -14 äga tillämplighet. Vid inbördes motstridigheter ska dock bestämmelser i orderbekräftelsen och dessa allmänna villkor alltid äga företräde framför utfyllande reglering.

1. Parterna

Dessa allmänna avtalsvillkor tillämpas på alla köpeavtal av komponenter till, och genomförande av, takbyte och eventuellt solcellsmontage enligt orderbekräftelse mellan Takmästaren (juridisk person) i orderbekräftelsen (i det följande ”Takmästaren”) och myndiga privatpersoner, alternativt bostadsrättsföreningar eller andra kommersiella aktörer (se härom punkten 23 nedan), som kunder (i det följande ”kund/kunden”). I det följande benämns kunden och Takmästaren tillsammans som ”parterna” samt var för sig som ”part”.

2. Takmästaren

Takmästaren är i sin egenskap av franchisetagare inom ramen för Swedala Tak-konceptet en fristående rättslig aktör som ensamt och fullständigt ansvarar för sina åtaganden i förhållande till dess kunder. Takmästaren äger således inte rätt att rättsligt binda franchisegivaren SwE Dala Tak Försäljning AB till de förpliktelser för Takmästaren som följer av avtal med kund. I sin egenskap av franchisegivare kommer dock Swe Dala Tak Försäljning AB att verka för att Takmästaren fullgör sina åtaganden enligt Swedala Tak’s koncept och föreskrifter samt alltid fackmannamässigt.

3. Offert och avtal

Av Takmästaren utställd offert är alltid baserad på dessa allmänna villkor och är alltid preliminärt avgiven av Takmästaren och bindande endast under förutsättning att den är baserad på rättvisande och fullständig information från kunden samt aldrig i mer än en månad från offertdatum, om inte annat framgår av offerten. Efter kundens undertecknande eller annan form för beställning, såsom elektronisk signering eller beställning via e-post, uppkommer bundenhet för kunden. Bundenhet för Takmästaren uppkommer därefter när orderbekräftelse, eller annan skriftlig eller elektronisk bekräftelse, skett för Takmästarens räkning genom dess franchisegivare Swe Dala Tak Försäljning AB. Avviker kundens bekräftelse av avtalet från offert, genom tillägg, ändring eller förbehåll, ska kundens bekräftelse alltid ses endast som en ny orderförfrågan för Takmästaren att anta eller förkasta. Om kunden anser att orderbekräftelse från Takmästaren inte stämmer överens med beställningen, eller innehåller andra fel eller avvikelser, åligger det kunden att utan dröjsmål vidtala Takmästaren om detta förhållande, för att undvika att bindande avtal kommer till stånd i enlighet med orderbekräftelsen från Takmästaren. Efter att parterna ingått avtal, gäller därefter avtalet mellan kunden och Takmästaren enligt de kontraktshandlingar som anges i orderbekräftelsen (i det följande gemensamt benämnda som ”Avtalet”). Som till Avtalet utfyllande reglering ska därefter primärt konsumenttjänstlagen (1985:716) samt vid behov Allmänna bestämmelser för Hantverkarformuläret -14 äga tillämplighet i applicerbar utsträckning. I parternas avtalsförhållande följs även i förekommande fall andra eventuellt tillämpbara bestämmelser i tvingande lagstiftning. Förekommer avvikelser från lagreglering i Avtalet, ska dock Avtalet alltid äga företräde vid tillämpning, om aktuella lagregler inte är tvingande till kundens fördel.

4. Ångerrätt

Takmästaren beaktar lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Kunden har härvid rätt att ångra köpet enligt nämnda lag, vilket sker till Takmästaren per post eller e-post. Beskedet ska ges skriftligen av kunden och ge ett tydligt besked om att kunden vill frånträda köpet enligt Avtalet. Standardformulär för utövande av ångerrätt finns att finna på Konsumentverkets hemsida: www.konsumentverket.se. Det skriftliga meddelandet skall överlämnas eller sändas till Takmästaren inom 14 dagar från den dag som anges i 2 kap. 12 § i ovan angiven lag (ångerfristen). Kunden förklarar sig härvid medveten om, och godkänner, att ångerfristen är maximalt 14 dagar från kundens beställning, eftersom avtalet avser varor som särskilt kommer att beställas för kundens räkning. Om kunden utövar sin ångerrätt, betalar Takmästaren tillbaka det som kunden har rätt till, senast inom 14 dagar från den dag då Takmästaren tog emot kundens meddelande om att Avtalet frånträtts, under förutsättning att kunden då återsänt eventuellt redan levererade komponenter. Kundens återsändande sker på kundens egen bekostnad och om kunden utnyttjar sin ångerrätt bör kunden snarast kontakta Takmästaren för överenskommelse om hur eventuella komponenter ska returneras. Är komponenter monterade eller på annat sätt infogade hos kunden, och vill kunden låta demontera komponenterna för att undvika betalningsansvar, ska kunden stå för kostnader för demontering av komponenterna samt ansvarar för att demonteringen görs på rätt sätt, varvid demonteringen bör göras av ändamålsenlig aktör eller av Takmästaren, då mot ersättning för aktuell kostnad. För ytterligare information kring den lagstadgade ångerrätten, hänvisas kunden till lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt Konsumentverkets hemsida.

5. Personuppgifter, skyltning samt referens 

Takmästaren och Swe Dala Tak Försäljning AB äger rätt att behandla personuppgifter hänförliga till kunden, bl.a. för marknadsföringsändamål i egen eller annans regi. Vid sin personuppgiftsbehandling följs gällande dataskyddslagstiftning (GDPR). Kunden godkänner och samtycker till att Takmästaren och Swe Dala Tak Försäljning AB erhåller de rättigheter som krävs för att behandla de personuppgifter och föra de register som krävs för att åtagandena enligt Avtalet ska kunna fullgöras för kunden samt för ovan angivna syfte och för att vidta fakturering m.m. Kunden äger dock rätt att erhålla uppgifter om vilka personuppgifter som lagrats, efter skriftlig begäran samt även rätt att när som helst begära radering av uppgifter. Takmästaren och Swe Dala Tak Försäljning AB har även rätt att under entreprenadens genomförande uppföra tillfällig skyltning på arbetsplatsen samt även att fritt använda kundens projekt samt bilder från projektet som referens vid marknadsföring, för det fall kunden inte innan Avtalet ingås skriftligen motsätter sig detta.

6. Priset

Takmästaren tillämpar normalt fast pris för kundens köp, med de förbehåll för prisjusteringar som finns enligt Avtalet. Arbete, komponenter eller annat material som inte uttryckligen framgår av Avtalet, ingår dock aldrig i Takmästarens åtagande eller pris. Följer inte priset av Avtalet, ska kunden i stället ersätta Takmästaren för skäligt pris enligt konsumenttjänstlagen (1985:716).

7. Ändrings- och tilläggsarbeten 

Takmästaren äger alltid rätt till ersättning för ändrings- och tilläggsarbeten (i det följande ”ÄTA-arbeten”) som inte ingår i Takmästarens åtagande. Sådana ÄTA-arbeten kan då avse exempelvis riktning av tak, byte av råspont eller reparation av bärande delar i takkonstruktionen, eller åtgärdande av konstruktioner som är dolda och som inte kunnat bedömas innan rivning av befintligt tak påbörjats. ÄTA-arbeten överenskoms särskilt mellan Takmästaren och kunden, snarast möjligt när behovet upptäckts. Kundens beställning av utförande behöver då inte vara skriftlig. Bekräftelse per sms, mejl, eller undertecknad

anteckning eller liknande, ska dock alltid anses utgöra skriftlig och bindande överenskommelse. Sker ingen särskild prisöverenskommelse, sker Takmästarens utförande av ÄTA-arbeten på löpande räkning enligt vid var tid av Takmästaren tillämpad och skälig prisnorm.

8. Betalning

Takmästarens rätt till att fordra och motta betalning från kunden enligt Avtalet har överlåtits av Takmästaren till Swe Dala Tak Försäljning AB, org. nr 559139-0967 (nedan ”betalningsmottagaren”). Kundens betalning för beställningen sker således mot utställd faktura från betalningsmottagaren. Betalning kan därvid inte med för kunden befriande verkan ske direkt till Takmästaren och Takmästaren äger ej heller rätt att motta betalning för betalningsmottagarens räkning.

9. Fakturering 

Betalningsmottagaren utställer delfaktura i samband med att material levererats och arbetena påbörjas av Takmästaren, och förfaller till betalning inom tre dagar därefter. Kunden är härvid aldrig förpliktad att betala något i förskott till betalningsmottagaren och detta Avtal utgör heller aldrig något kredit- eller avbetalningsköp; utan kunden är vid var tid förpliktad endast till att betala för levererat material och redan utfört arbete. Vid dröjsmål med betalning från kunden äger Takmästaren dock rätt att omedelbart inställa arbetena i avvaktan på betalning. Efter färdigställda arbeten utställs därefter slutfaktura av betalningsmottagaren och förfaller då till betalning för kunden inom tio dagar från utställandet. Vid försenad betalning från kunden äger betalningsmottagaren rätt till påminnelseavgift samt lagstadgad dröjsmålsränta.

10. ROT-avdrag 

I Avtalet eventuellt angivet belopp för skattereduktion (ROT-avdrag) är alltid endast preliminärt avräknat. Normalt sett sker preliminärt avdrag enligt fakturamodellen på utställd faktura för montageskostnad och/eller ÄTA-arbeten. Om Skatteverket, av anledning hänförlig till kunden, helt eller delvis skulle neka utbetalning, eller om återbetalningsskyldighet för utbetalt belopp skulle uppkomma, ansvarar kunden för att kompensera betalningsmottagaren för motsvarande belopp. Betalnings-mottagaren äger då rätt att tilläggsfakturera kunden omedelbart, varvid faktura förfaller inom tio dagar.

11. Leverans 

Takmästaren aviserar kunden, självt eller via transportör, om leverans av komponenter. Eventuell ändring av tid för leverans måste av kunden meddelas minst tre arbetsdagar före den tidpunkt som avtalats och ska meddelas skriftligt till Takmästaren med en hänvisning till Avtalet. Sker inte detta, åligger det kunden att ersätta Takmästaren för eventuell merkostnad till följd av den för sent aviserade ändringen. Vid leverans åligger det kunden att tillhandahålla en avlastningsplats, där avlastning kan ske med för ändamålet sedvanliga hjälpmedel. Efter avlastningen måste kunden tillse att komponenterna skyddas från väderpåverkan, stöld, skadegörelse och andra liknande omständigheter, i avvaktan på Takmästarens entreprenad. Om kunden inte anvisar Takmästaren lämpligt avlastningsställe där komponenterna kan lastas av med för ändamålet sedvanliga hjälpmedel, och medför detta att avlastning inte kan ske, åligger det kunden att ersätta Takmästaren för de merkostnader som Takmästaren orsakas till följd av detta, såsom förvaringskostnader samt kostnad för ny leverans till kunden. Kunden ansvarar vidare för alla skador, förluster eller andra kostnader som uppkommer på komponenterna som en följd av underlåtenhet från kundens sida att skydda och övervaka komponenterna i avvaktan på installation. Komponenterna anses avlämnade och levererade när de kommit i kundens besittning. När komponenterna avlämnats ansvarar kunden och bär risken för dessa. Kunden skall därefter följa de anvisningar Takmästaren utfärdar om förvar och skötsel av komponenterna. Vid leverans åligger det kunden att gå igenom försändelse och bedöma eventuella skador, samt fotodokumentera förekomsten av skador. Om transportskada misstänks föreligga ska sådan primärt och omedelbart reklameras direkt till transportör, samt därtill även skriftligen till Takmästaren snarast möjligt och inom skälig tid efter att skadan upptäckts.

12. Tillträde 

Kunden ska lämna Takmästaren erforderligt tillträde till arbetsområdet och se till att leverans och montering till fullo kan utföras utan hinder för Takmästaren. Kunden förbinder sig vidare att tillhandahålla Takmästaren rätt att kostnadsfritt nyttja fastighetens el, vatten och avlopp.

13. Montage 

Montage av Takmästaren sker enligt den s.k. Swedala Tak-metoden, som baseras på interna monteringsinstruktioner, samt branschpraxis. Montaget avser det som specificerats i Avtalet och därtill eventuella ÄTA-arbeten. Takmästaren ska utföra sitt åtagande fackmannamässigt. Takmästaren ska också med tillbörlig omsorg tillvarata kundens intressen och samråda med kunden i den utsträckning det behövs och är möjligt; exempelvis om det under utförandet visar sig att komponent eller installation inte är till rimlig nytta för kunden, om befintliga installationer är ej fackmannamässiga, eller om kostnader för erforderliga tilläggsarbeten blir oskäligt höga. Takmästaren har vidare rätt att avbryta och vägra fortsatta åtgärder, vid upptäckt av installationer som ej är fackmannamässiga eller bryter mot föreliggande byggregler. Vid sådant förhållande ska Takmästaren temporärt avbryta arbetena och underrätta kunden om förhållandet samt begära kundens fortsatta anvisningar. I vissa fall får dock Takmästaren i stället, på kundens bekostnad, utföra ÄTA-arbeten även utan att först inhämta Kundens besked, enligt vad som följer av lag samt av Allmänna bestämmelser för Hantverkarformuläret -14, varvid kunden förbinder sig att ersätta Takmästaren för dessa. Nödgas Takmästaren, till följd av att kunden inte inom skälig tid ger instruktioner, avbryta ett på-börjat arbete, äger Takmästaren alltid rätt till ersättning för redan utförda åtgärder samt även för ÄTA-arbeten eller andra kostnader till följd av den uppkomna situationen. Behövs provisoriska åtgärder under eller efter arbetets avslutande, kan Takmästaren efter särskild överenskommelse utföra dessa. Sker sådana åtgärder ska dessa dock alltid vara att betrakta som av kunden godkända och önskade avvikelser från det annars för Takmästaren generella kravet på fackmannamässighet.

14. Tider och tidsförlängning 

Om inte annat skriftligen anges i Avtalet utfäster Takmästaren inte någon särskild start- eller sluttid för leverans. Takmästarens åtaganden sker då efter överenskommelse med kunden och Takmästaren kan inte hållas ansvarig för försening, såvitt Takmästaren utfört sitt åtagande inom vad som får vara att anse som skälig tid utifrån arten och omfattningen av åtagandet samt rådande förutsättningar. Har Takmästaren i Avtalet skriftligen utfäst särskild tid, ansvarar Takmästaren för denna tid och ska då ha färdigställt sitt uppdrag inom den föreskrivna tiden, om inte en försening är orsakad av hinder som står utanför Takmästarens kontroll; såsom exempelvis underleverantörs försening eller hinder hänförligt kunden, orsakat förseningen. Om försening föreligger eller förväntas uppstå, åligger det dock Takmästaren att informera kunden om detta.

15. Slutgenomgång 

Normalt sker ingen formaliserad slutbesiktning av Takmästarens leverans eller utförande. I stället sker en genomgång av egenkontroll där kunden om kunden så vill har möjlighet att medverka. Efter genomgången anses då Takmästarens

åtaganden färdigställda. Om Takmästaren eller kunden så begär, sker efter en genomgång av egenkontrollen, eller i stället för genomgången av egenkontrollen, en formaliserad slutbesiktning, varvid denna i så fall sker på den påkallande partens bekostnad och genom besiktningsman som båda parterna godkänner, som företrädelsevis är auktoriserad. Sker slutbesiktning anses Takmästarens uppdrag färdigställt om leverans och utförande godkänns vid slutbesiktning. Om kunden inte medverkar vid genomgång av egenkontroll, eller slutbesiktning ej sker, anses Takmästarens åtaganden vara färdigställt då Takmästaren avetablerat sig från entreprenadsområdet.

16. Reklamation och preskription 

Efter att Takmästarens åtaganden färdigställts åligger det kunden att snarast möjligt ta aktuella installationer i bruk i syfte att kontrollera funktionen. Om kunden upptäcker fel, brister eller skador, åligger det kunden att omedelbart, men senast inom två månader efter att kunden upptäckt eller borde ha upptäckt felet, skriftligen reklamera dessa till Takmästaren. Kundens reklamationsrätt samt preskription för anspråk gällande den utförda entreprenaden följer av konsumenttjänstlagen (1985:716) och preskriptionslagen (1981:130). Om kunden reklamerar fel som inte Takmästaren har att ansvara för enligt Avtalet, ansvarar kunden för de kostnader som reklamationen medför för Takmästaren, inkluderat eventuella felsöknings- och utredningskostnader.

17. Påföljder vid fel från Takmästaren 

Föreligger dröjsmål eller fel från Takmästarens sida i förhållande till kunden, kan kunden kräva rättelse, primärt i form av avhjälpande av felet på lämpligt sätt och inom skälig tid; såsom åtgärdande av fel eller utbyte och omleverans av komponent enligt vad som följer av konsumenttjänstlagen (1985:716). Gällande kundens rätt att vid fel eller dröjsmål häva köpet hänvisas till samma lag. Kunden äger dock inte rätt till annan ersättning än den som följer enligt applicerbar lagstiftning, med anledning av fel eller hävt köp. För att kundens ska äga rätt till åtgärder efter reklamation, får felet inte härröra från annat än ett ursprungligt fel eller fel vid installation. Fel till följd av normal förslitning, eller skada eller fel orsakat av kunden eller annan som kunden ansvarar för och som står utom Takmästarens kontroll, föranleder alltså inget ansvar för Takmästaren.

18. Garantier 

Takmästaren inom Swedala Tak-konceptet arbetar med ledande tillverkare och leverantörer som utställer trygga produktgarantier. De produktgarantier som utställs av tillverkare och leverantörer i förhållande till Takmästaren, utställs härvid även från Takmästaren i förhållande till kunden.

19. Skadestånd och friskrivning 

I enlighet med vad som framgår i Konsumenttjänstlagen (1985:716) äger kunden rätt till ersättning för skada. Parterna har dock särskilt avtalat om att Takmästarens skadeståndsskyldighet aldrig ska omfatta förlust i näringsverksamhet, driftförluster, eller för utebliven vinst, produktionsförluster, förluster till följd av uteblivet eller brutet avtal med tredje part eller andra liknande indirekta skador. Det åligger även kunden att så långt som är möjligt vidta åtgärder för att begränsa verkningarna av eventuell skada. Takmästaren ansvarar inte heller för skador eller förluster som åsamkas kunden på grund av felaktigt förvar av produkterna eller montage utfört av kunden, eller för felaktigt nyttjande eller nyttjande i strid med anvisning eller instruktion. Kunden friskriver även Takmästaren för ansvar för skäliga sakskador till följd av åtgärder som krävs för att Takmästaren ska kunna utföra sina åtaganden enligt Avtalet; såsom exempelvis hjulspår efter fordon, tryckmärken, eller andra skador på växter, byggnader eller mark till följd av utplacering av komponenter, ställning och annat material.

20. Force majeure 

Takmästaren ansvarar inte mot kunden om Takmästarens utförande hindras av allvarligare incidenter som bland annat, men inte begränsat till, brand, krig, militära insatser, pandemi eller myndigheters åtgärder till följd av sådant tillstånd, upplopp, strejk, lockout, naturkatastrofer, inklusive blixtnedslag och översvämningar, stora avbrott eller störningar i tekniska system eller IT-system som Takmästaren inte hade kunnat undvika eller klara, utan orimliga omkostnader, eller som Takmästaren inte hade kunnat förutse när Avtalet ingicks.

21. Äganderättsförbehåll 

Ej installerat material som Takmästaren levererat till kunden är alltid Takmästarens egendom med full separationsrätt; till dess ordersumman och tillkommande kostnader betalats till fullo av kunden.

22. Takmästarens försäkring 

Takmästaren förbinder sig till att teckna och vidmakthålla ansvarsförsäkring samt allriskförsäkring för skador under avtalet med kunden.

23. Försäljning till kommersiell aktör 

Om kunden enligt Avtalet är en juridisk person ska Avtalet i stället för vad som anges ovan helt och fullt regleras enligt villkoren i Avtalet, varefter köplagen (1990:931) skall äga tillämplighet som utfyllande reglering samt i tillämpbara delar och såvitt avser leverans och montage av produkter. Förekommer avvikelser från lagens reglering i Avtalet, skall dock Avtalet då alltid äga företräde vid tillämpning. Därutöver ska ABT 06; Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, vid behov tillämpas.

24. Ändringar/tillägg till Avtalet samt meddelanden m.m. 

Ändringar och/eller tillägg till Avtalet eller andra avtalshandlingar ska alltid ske skriftligen för att äga giltighet mellan parterna, med undantag för vad som följer gällande ÄTA-arbeten enligt ovan. Bekräftelse per sms, mejl, eller undertecknad anteckning eller liknande, ska alltid anses fullgöra kravet på skriftlighet och då Takmästaren meddelat kunden behov/förekomst av ÄTA-arbete, hinder eller andra väsentliga uppgifter eller information, åligger det kunden att svara på meddelande för det fall kunden inte delar Takmästarens uppfattning i meddelandet. Om kunden delar hushåll med annan myndig person, ska sådan myndig person äga rätt att ingå bindande överenskommelse för kundens räkning, om inte annat angivits av kunden innan Avtalet ingåtts.

25. Tvist m.m. 

För Avtalet ska svensk lag gälla och tvist angående avtalet ska prövas av svensk allmän domstol. För kunden finns även möjlig-het att få eventuell tvist prövad av Allmänna reklamations-nämnden (ARN). Kunden kan även få rådgivning av kommunens konsumentvägledare.